សូមចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ក្រុមការងារសម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុច្រើនក្នុងសហគមន៍ទីក្រុងឡូវែល (Age Friendly Lowell Community)​ ហើយសូមប្រាប់មកកាន់ពួកយើងពីអ្វីដែលជាភាពប្រសើរឡើង

ដែលអ្នកចង់ឃើញនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។

សូមបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នក!

ប្រធានបទដែលនឹងរួមបញ្ចូលរួមមាន៖ មធ្យោបាយធ្វើដំនើរ លំនៅដ្ឋាន ទីធ្លាខាងក្រៅ សុវត្ថិភាព សេវាសុខភាព ការទំនាក់ទំនង ការងារ ការរស់នៅប្រកបដោយមានសុខភាពល្អ និងការដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីសុខមាលភាព និងការចូលប្រើប្រាស់សកម្មភាពសង្គមនានា។ យើងនឹងមិនប្រមូលព័ត៌មានដោយកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់លោក

អ្នកឡើយ ហើយចម្លើយរបស់អ្នកនឹងរក្សាជាការសម្ងាត់។

Loading... Loading...
You have selected an option that triggers this survey to end right now.
To save your responses and end the survey, click the 'End Survey' button below. If you have selected the wrong option by accident and/or wish to return to the survey, click the 'Return and Edit Response' button.